Clicky

socolive 2

Hệ thống quản trị

Hệ thống quản trị

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUỐC TẾ:

+  ISO 9001: Hệ thống Quản lý chất lượng.

+  ISO 14001: Hệ thống Quản lý môi trường.

 ISO 45001:2018: Hệ thống An toàn sức khỏe.

+  ISO/TS 16949: Hệ thống Quản lý chất lượng (các yêu cầu đối với việc áp dụng ISO 9001 cho các tổ chức sản xuất và cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho ngành ô tô).

+  AS 1646: Tiêu chuẩn cho sản phẩm cao su làm kín phục vụ ngành nước.

+  HACCP: Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.